Seminar på Dyrkolbotn leirskole: Naturen som læringsarena

Publisert

28. september kan du bli med på seminar på Dyrkolbotn leirskole, i regi av Norsk Friluftsliv og 5 av de store friluftslivsorganisasjonene.

Når: Onsdag 28. september 2022 kl. 09.00 – 16.00
Hvor: Dyrkolbotn Leirskole (Dyrkolbotn 119, 5994 Vikanes)

Påmelding: Deltager.no

Når teoritungt fagstoff flyttes ut i den virkelige verden, får elevene lære med alle sansene. Slik gir naturen som læringsarena en unik mulighet for dybdelæring i praksis. 

28. september arrangerer Norsk Friluftsliv et seminar i samarbeid med 5 av de store friluftslivsorganisasjonene med fokus på naturen som læringsarena. Seminaret vil gi lærere og annet personale i skolen verktøy som fremmer elevenes skaperglede, engasjement og utforskertrang.

I 2018 kom Miljødirektoratet ut med Handlingsplanen for friluftsliv. Regjeringen ønsket at så mange som mulig skulle utøve friluftsliv jevnlig gjennom økt bruk av naturen som læringsarena og aktivitetsområde. Utdanningsdirektoratet kom med revidert utgave av Kunnskapsløftet i 2020 og med den bedre tilrettelegging for dybdelæring og elevmedvirkning. Norsk friluftsliv ser naturen som læringsarena som et verktøy som imøtekommer regjeringens ønske om et kunnskapsløft, økt livskvalitet og helse for alle elever i norsk skole.

Alle skoler i Vestland er velkommen til en dag hvor dere får verktøy og inspirasjon til å drive dybdelæring gjennom aktive læringsmetoder i uteklasserommet. Kom på seminar på eventyrlige Dyrkolbotn Leirskole!

Målgruppen er ansatte i skolen som ser nytten av aktive læringsmetoder for å gi elevene økt livskvalitet, helse og tilrettelegging for dybdelæring.

  1. Lærere som ønsker verktøy og tips til aktiv læring i natur.
  2. Annet personale ved skoler som ønsker verktøy for å bruke naturen som aktivitetsområde.

Seminarets teoretiske del tar for seg dybdelæring med naturen som læringsarena og suksessfulle tiltak i skole, barnehage og SFO. Sikkerhet og uteskole vil bli presentert av DNT. Teoridelen avsluttes av Forum for natur og friluftsliv som viser hvilke friluftslivorganisasjoner som finnes i fylkeskommunen.

Den praktiske delen av kurset består av 5 sesjoner fordelt på to økter ute. Her har Norsk Friluftsliv, DNT, NJFF, Norges Orienteringsforbund, Friluftsrådenes Landsforbund,  Det norske Skogselskap og Skogkurs laget sesjoner til inspirasjon og kompetanseheving. Det vil være mulig å melde seg på to sesjoner pr. deltager

Foto: Gard Eirik Arneberg

Sesjoner

Turmat fra hele verden v/Norsk Friluftsliv

Å bruke naturen som inkluderings- og læringsarena i skolen har mange positive sider. Når elever lager mat sammen ute, oppstår det verdifull samhandling og som regel et godt fellesskap, og sentrale kompetansemål i læreplanen blir ivaretatt. Og det som ved første øyekast kan se ut som en ren «Mat og helse-økt», viser seg å romme både norsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og kroppsøving. Tverrfaglighet på sitt beste, altså

Aktive læringsmetoder og bålprat v/DNT

På denne økta får dere flere eksempler på morsomme aktiviteter som både får opp pulsen og utfordrer hjernen. Aktivitetene kan brukes på alle trinn i alle fag. I tillegg tar vi oss tid til en liten prat rundt bålet der vi deler erfaringer, gleder og utfordringer. Vi håper å kunne gi litt påfyll av kunnskap og motivasjon til å bruke naturen som læringsarena. Det blir servert varm drikke ved bålet.

Vanlige arter i norsk fauna v/Norges jeger og fisker forbund

Vårt mål er at elevene skal bli kjent med vanlige arter i norsk fauna. Vi starter med en teoretisk del og beveger oss deretter til en praktisk del hvor vi utfordrer elevene til å bruke sine egne sanser gjennom artsregistrering i skolens nærområde. Den beste måten å lære om naturen er å oppleve den tett på seg. Elevenes møter med artene de registrerer kan vekke en interesse og en nysgjerrighet som er verdifull å ha med seg videre. Kunnskap om artene bidrar til økt naturforståelse og er grunnlag for videre diskusjon rundt en bærekraftig forvaltning. Artsregistreringen kan med fordel tilpasses både klassetrinn og terrenget rundt skolen.

Nærskogens verdi v/Det norske Skogselskap og Skogkurs

Målet er at kursdeltaker skal ha en større kunnskap om skogens verdier, og reise hjem med en plan for undervisning tilpasset eget trinn og egen nærskog. I skogen kan elevene bli kjent med skogens verdier ved å kartlegge biologisk mangfold, lokalt friluftsliv, og trærnes verdi som råvare. Gjennom kunstprosjekter og/eller oppgaver der elevene øver på å ta sansene i bruk, og kritisk tenking, kan de få en ny innfallsvinkel. Etterarbeidet er vel så viktig, og vi vil komme med forslag til hvordan resultatene fra skogen kan brukes videre i fag som naturfag, samfunnsfag, matematikk, kroppsøving og kunst og håndverk, samt bærekraftig utvikling.

Fart med kart v/Norges Orienteringsforbund

Bli med på ulike aktiviteter med orienteringskart og andre typer kart. Vi gjennomfører enkle, fartsfylte og morsomme leker som bidrar til kartforståelse. Aktivitetene kan med fordel tilpasses både elevgruppa, fag og terrenget man har til rådighet. Vi tar også en kort titt på nyttige nettressurser og aktuelt materiell. Å kunne bruke kart er en livreddende ferdighet. Kan du orientere deg i skog, til fjells og i bynære områder innehar du grunnleggende kartkompetanse. Det er både nyttig og morsomt!

Aktive læringsmetoder i norsk og matematikk v/Friluftsrådenes landsforbund

På denne sesjonen vil vi vise hvordan man kan flytte norsk og matematikkundervisningen ut av klasserommet. Deltagerne får erfare hvordan man bruker aktive læringsmetoder til å berike undervisningen. Tanken er at man ser denne uteøkten i sammenheng med forberedelse og etterarbeid av temaer som skjer i det tradisjonelle klasserommet. Ved å flytte undervisningen ut legger man til rette for at elevene lærer med hele seg. Deltagerne får se hvordan samspillet mellom lek, læring og naturopplevelser legger til rette for dypere læring.

Flere nyheter

En oppvekst på døde underlag

Uten levende uteområder med gjørme, gress og trær, går barna glipp av en viktig lærdom: at de selv er med på å forandre verden.

Uteskole – Hvordan bruke uteskole for å støtte elevenes læring?

Natur og uterom gir mange muligheter som faglig og sosial læringsarena.

Hvorfor sitte inne når alt håp er ute?

Både dybdelæring og uteskole er i vinden i norsk skole. Øystein Winje har gjennomført et doktorgradsprosjekt om dette, og her er hans funn.