Om prosjektet

Friluftsliv i skolen er en del av Klima- og Miljødepartementet satsning for at naturen i større grad skal brukes som aktivitet- og læringsarena. Norsk Friluftsliv ønsker å legge til rette for at skoler bruker naturen som et utvidet klasserom for helsebringende aktivitet, dypere læring og sosial samhandling.

Norsk Friluftsliv har lenge jobbet for at friluftsliv og uteskole skal bli en større del av barns skolehverdag.

I prosjektet Friluftsliv i Skolen samarbeider vi på tvers av utdannings- og friluftslivssektor for kompetanseheving og modellering av undervisning i natur.

Forum for Friluftsliv i Skolen ledes av Norsk Friluftsliv med mandat fra Klima- og Miljødepartementet. Forumet samler aktører på tvers av utdannings- og friluftslivssektor for kompetanseutveksling og koordinering av en felles innsats for å styrke naturen som arena for læring og aktivitet i grunnskolen.

Prosjektet Friluftsliv i Skolen er opprettet for å nå et av hovedmålene i regjeringens handlingsplan for friluftsliv, nettopp for at «Naturen skal i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge».

Vi mener at ved å bruke naturen som læringsarena kan norske skoler aktivt jobbe med overordnet del og fagplanene i Læreplanen Kunnskapsløftet 2020.

Ved å bruke naturen som et utvidet klasserom i undervisningen legger man til rette for dypere læring, utvikling av sosiale ferdigheter, aktivitet som styrker fysisk og mental helse.

Derfor jobber Norsk Friluftsliv for at alle elever skal få oppleve felleskap, trivsel og mestring ute i naturens klasserom.

Ta kontakt

Stein Yngve Andersen

Prosjektleder for Friluftsliv i skolen

Telefon: 922 41 265
E-post: stein.yngve.andersen@norskfriluftsliv.no