Fem anbefalinger for bedre uteområder i skoler og barnehager

Publisert – Sist oppdatert 15.09.2022

Våren 2023 skal regjeringen legge frem ny stortingsmelding om folkehelse. Den nasjonale arbeidsgruppen for bedre uteområder i skoler og barnehager har spilt inn fem anbefalinger som vi mener bør tas med i folkehelsemeldingen .

Utfordringsbildet

Norske barn er for lite fysisk aktive, og leker mindre utendørs enn før. Flere av dagens skolegårder og uteområder i barnehager preges av for lite areal og dårlig kvalitet, til tross for at gode uteområder er avgjørende for barns psykiske og fysiske helse og utvikling. Det er et paradoks at det finnes arealkrav til bøttekott og parkering ved skolen, men ikke til skolegården.

Hovedinnspill oppsummert

Organisasjonene i arbeidsgruppen står samlet om fem anbefalinger for bedre uteområder i skoler og barnehager:

 1. Nasjonale krav til arealstørrelse og innholdskvaliteter

  Nasjonal arbeidsgruppe for bedre uteområder i skoler og barnehager understreker betydningen av å følge opp anbefalingene i rapporten fra NMBU om å stille tydelige nasjonale krav til arealstørrelse og innholdskvaliteter.

 2. Nasjonal veiledning med anbefalinger for areal og kvalitet

  Det er stort behov for at det utarbeides en veileder for å sikre tilstrekkelig areal og kvalitet i utformingen av skolers og barnehagers uteområder. Uteområdene må utformes med mål om å stimulere til mest mulig fysisk aktivitet og variert bruk, tilpasset de ulike aldersgruppene. Veilederen bør ta for seg hele prosessen fram til ferdige anlegg, inkludert skjøtsel og vedlikehold. Et bredt spekter av ulike aktører og forvaltningsnivåer vil ha stor nytte av dette.

 3. Nasjonal statistikk og kunnskapsgrunnlag for uteområder i skoler og barnehager

  Det er behov for å utarbeide nasjonal statistikk blant annet for uteområdestørrelser og barnas/ elevenes tilfredshet med uteområdene både for barnehager og skoler. Slik statistikk finnes for blant annet barnehagers innearealer, men ikke for uteområder. Behovet for å få en landsdekkende oversikt og tilstandsvurdering er stort.

 4. Nasjonale pilotprosjekter – prosessarbeid, bygging og følgeforskning

  Det er behov for å utvikle gode og etterprøvbare eksempler som viser hva som fungerer for barnas helse og trivsel. Gjennom pilotordninger kan det jobbes systematisk med å utvikle ulike kvalitetsindikatorer. Det bør etterstrebes at disse kvalitetsindikatorene ikke utelukkende vil gjelde nybygg, men også kan overføres til oppgraderinger og vedlikehold av eksisterende utearealer

 5. Økonomiske virkemidler som stimulerer til bedre og mer helhetlig utvikling av uteområder i barnehager og skoler.

  Det er behov for å etablere en ny nasjonal tilskuddsordning som stimulerer til en mer helhetlig utvikling av uteområder i barnehager og skoler. Tilskuddsordningene bør stimulerer til de anbefalingene som finnes om kvalitet i rapporten «Uteområder i skoler og barnehager- hvordan sikre kvalitet i utformingen».

Gjengitt med tillatelse fra Tverga.

Flere nyheter

Gratis aktivitetshefte: Naturen som læringsarena

På utkikk etter tips til hvordan du kan ta i bruk naturen som læringsarena? Bestill vårt gratis aktivitetshefte for skole, barnehage og SFO!

Få uteskolen tilbake i skolen

Med uteskole fikk enkelte av elevene et undervisningsrom hvor de i mye større grad kjente på mestring og frihet enn de gjorde i klasserommet

KOMMENTAR: Ikke riv framtidens viktigste klasserom

Elevundersøkelsen viser at norske elever er mindre motiverte, og gjør det dårligere i flere fag. Regjeringens planlagte kur er en mer praktisk og variert skole, og det er nok en grunn til å verne om nærnaturen.